Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for conclusion:

conclusion
conclusion n. 1 end: wakas, kata- pusan, konklusyon 2 opinion reached by reasoning: palagay 3 a decision or conviction: pasiyaRelated:

katapusan
katapus“an n. end, conclusion (from t“apos)conclusion
conclusion n. 1 end: wakas, kata- pusan, konklusyon 2 opinion reached by reasoning: palagay 3 a decision or conviction: pasiyawakas
wak“as adj. end, conclusion · magwakas, wakas“an (mag-:-an) v. to end, the final end, to conclude. Nagwakas na ang pinakikinggan kong drama. The drama I was listening to ended. Wakasan mo na ang iyong talumpati. Finish your speech.tapos
t“apos n. ending, conclusion adv. afterwards · magtap“os (mag-) v. to graduate. Nagtapos ako sa Dalubhasang Nor- mal ng Pilipinas. I graduated from Philippine Normal College. tap“usin (-in) v. to finish. Tapusin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. Finish what I've asked you to do.end
end n. 1 conclusion: tapos, kata- pusan, pagkatapos, wakas 2 extreme or last part of anything: dulo, duluhan 3 death: kamatayan, pagka- matay 4 destruction: pagkawasak · v. 1 to finish: tumapos, tapusin, magwakas, wakasan 2 to come to its end: matapos, magtapos, magwakasManila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved