Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for pagpapahalaga:

No match found!Related:

emphasis
emphasis n. stress, importance: pagpapahalaga, diinthought
thought n. 1 an idea, notion: idea, isip, akala 2 thinking: pag-iisip 3 regard, care: pagpapahalaga, pagtingin 4 solicitude, attention: asikaso, pag-aasikaso, lingap, paglingap v. past tense and past participle of "think": nag-akala, inakalasense
sense n. 1 the faculty of sensation: (no single specific term although Balagtas in his "Florante at Laura" used "karamdaman," e.g., "limang karamdaman" - five senses. Not used now in this way). 2 sense of sight: paningin 3 sense of smell: pangamoy 4 sense of taste: panlasa 5 sense of hearing: pandinig 6 sense of touch: pandamdam 7 feeling: pakiramdam, damdamin 8 understanding: pangunawa 9 appreciation: pagpapahalaga 10 a clear or sound state of mind: bait 11 judgment, intelligence: talino, katalinuhan, isip, bait 12 common sense: sentido komun 13 meaning: kahulugan, diwa v. 1 to feel, understand: dumama, madama, damahin, maramdaman, umunawa, maunawaan, unawain 2 to make sense, to be understand- able, to be reasonable: maunawaan, makatwiran 3 in a sense, in some respects or to some degree: sa ibang bagay, sa isang dakoDid you mean?  

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved