Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for balisa:

balisa
balŽisa n. anxiety · balisŽa adj. anxious, restlessRelated:

discomfort
discomfort n. lack of comfort, hard- ship: hirap, kahirapan, paghihirap, hilahil, pagkahilahil, balisa, pagka- balisasolicitude
solicitude n. 1 anxiety: pagk- abahala, balisa, pagkabalisa 2 concern, anxious care: pag-aasikaso, pag-iintindi, pag-aalaala, pagma- malasakitdisturbance
disturbance n. 1 confusion, disorder: gulo, kaguluhan, pagk- agulo, pagkakagulo 2 uneasiness, worry: balisa, pagkabalisa, ka- balisahan, bagabag, pagkabagabag, di-pagkapalagayperturbation
perturbation n. 1 disquiet of the mind: pagkatigatig, pagkabalisa, pag-aalaala, linggatong, pagkaligalig 2 perturbed condition: kaligaligan, kaguluhan, kabalisahan 3 the thing, act, or event that causes it: ligalig, gulo, balisa, tigatig, linggatongrestless
restless adj. 1 unable to rest, uneasy: balisa, di mapakali, di mapalagay 2 without rest or sleep, not restful: walang tulog 3 never still or quiet: malikot, walang tigil, galawgawbalasa bilasa balik bilis

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved