Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for cheat:

cheat
cheat n. 1 a deceiver: magdaraya, manlilinlang 2 swindler: manunuba · v. 1 to defraud or trick: magdaya, dayain 2 to fool, beguile: luminlang, manlinlang, linlangin, manloko, lumoko, lokohin 3 to swindle: manuba, subainRelated:

daya
dŽaya' ­ mangdaya, magdaya, dayŽain (mang-:mag-:-in) v. to trick, to cheat, to deceive, to delude. Huwag kang magtangkang dayain ako. Don't attempt to cheat me. mandŽaraya' (mang-) deceiver, cheatertrick
trick n. 1 something done to de- ceive or cheat: daya, pagdaya, pagdaraya, lalang, paglalalang, linlang, paglinlang, lansi, paglansi, pakana 2 a clever act, feat of skill: katakatakang (kahanga- hangang) gawa 3 slight of hand feat: salamangka, bilis ng kamay 4 the best way or a secret way of doing something: pinakamahusay na paraan, lihim na paraan 5 a piece of mischief: kapilyuhan · v. to deceive, cheat: magdaya, dumaya, dayain, madaya, paglalangan, manlinlang, luminlang, malinlang, linlangin, manlansi, lumansi, malansi, lansihinhonest
honest adj. 1 fair and upright, just: tapat, matapat 2 not lying or cheat- ing: di-manloloko, di-madaya 3 gen- uine: tunayswindle
swindle v. to cheat, to defraud: mananso, tansuin, manekas, tekasin, magdaya, dayain, manuba, subain · n. an act of cheating or defrauding: panananso, pagdaraya, panggagantso, panunubacheat
cheat n. 1 a deceiver: magdaraya, manlilinlang 2 swindler: manunuba · v. 1 to defraud or trick: magdaya, dayain 2 to fool, beguile: luminlang, manlinlang, linlangin, manloko, lumoko, lokohin 3 to swindle: manuba, subaincoat city cut cat

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved