Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for diin:

diin
diŽin ­ madiin (ma-) adj. heavily pressed · dumiin, idiin (-um-:i-) v. to press hard, to press downward, to insist. Huwag mong idiin na ako ang kumuha ng alahas mo. Don't insist that I took your jewelry.Related:

emphasize
emphasize v. to make emphatic: magbigay diin, bigyang diinemphasis
emphasis n. stress, importance: pagpapahalaga, diinpush
push v. 1 to move something away by pressing against it: magtulak, itulak 2 to press hard: dumiin, idiin, diinan 3 to thrust (downward): magbaon, bumaon, pabaunin, ibaon 4 to go forward by force: sumiksik, makipagsiksikan, gumitgit, makipag- gitgitan 5 to urge, to make go forward, to carry out: magsagawa, isagawa, gawin, magtaguyod, itaguyod, magpatuloy, ipagpatuloy, ituloy · n. 1 the act of pushing: tulak, pagtulak, pagtutulak 2 force, power to succeed, initiative: sigla, kusa, pagkukusa, sigasig 3 act of pressing: diin, pagdiin, pagdidiinpress
press v. 1 to use force or weight steadily in pushing, to push: dumiin, diinan, idiin 2 to squeeze, e.g., the juice out of fruit: pumiga, pigain 3 to squeeze something hard as a pimple, etc.: pumisa, pisain, pumisil, pisilin, pumindot, pindutin 4 to make smooth, to flatten: mag- unat, unatin, magprinsa, prinsahin, magplantsa, mamalantsa, plantsahin · n. 1 a push: diin, tuon, pindot 2 a machine or establishment for print- ing: imprenta, limbagan, palimbagan 3 newspaper: pahayagan, peryodiko, diyaryo 4 the people who run the newspaper: ang mga peryodista, ang mga mamamahayag 5 a cupboard for clothes, books, etc.: aparador, kabinetdown dawn dini doon

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved