Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for distress:

distress
distress n. 1 anxiety, trouble: pag- aalaala, pagkabahala, pagkabalisa, pangangamba, pagkabagabag 2 great pain or sorrow: hapis, pighati, sakit, dusa, pagdurusa 3 misfortune: kasawiang-palad 4 a danger, a dangerous condition: panganib, kapanganiban, mapanganib na kalagayan, peligro 5 difficult situa- tion: gipit (mahirap) na kalagayan, kagipitan 6 to be in distress: mahapis, mamighati, magdusa



Related:

distress
distress n. 1 anxiety, trouble: pag- aalaala, pagkabahala, pagkabalisa, pangangamba, pagkabagabag 2 great pain or sorrow: hapis, pighati, sakit, dusa, pagdurusa 3 misfortune: kasawiang-palad 4 a danger, a dangerous condition: panganib, kapanganiban, mapanganib na kalagayan, peligro 5 difficult situa- tion: gipit (mahirap) na kalagayan, kagipitan 6 to be in distress: mahapis, mamighati, magdusa



himutok
himutŽok n. outcry of disappoint- ment or distress, whimper



trouble
trouble v. 1 to disturb, cause distress or worry to: manggulo, guluhin, manligalig, ligaligin, mam- bagabag, bagabagin, tumigatig, tigatigin, manggambala, gambalain 2 to be disturbed or worried: matigatig, magambala, maligalig, mabahala, mabagabag, magulo 3 to take trouble, to bother: mag-abala, magpakaabala, pagkaabalahan 4 to cause extra work or effort to, to put someone to some inconvenience: mang-abala, abalahin 5 to cause oneself inconvenience: mang-abala, magpakaabala · n. 1 disturbance: gulo, kaguluhan 2 distress, worry, difficulty: ligalig, kaligaligan, bagabag, pagkabagabag, balisa, pagkabalisa, hilahil, pagkahilahil 3 extra work, bother, effort: abala, kaabalahan, pagkaabala, gambala, kagambalaan, pagkagambala 4 a disordered condition, as of a machine: sira, kasiraan, pagkasira, depekto 5 a quarrel: away, awayan, awayan, basag-ulo



affliction
affliction n. 1 grief: dalamhati, pagdadalamhati 2 sorrow: lungkot, kalungkutan, lumbay, kalumbayan 3 pain: sakit, hapdi, kirot 4 sickness: karamdaman, sakit 5 distress: kahirapan 6 misfortune: kasawiang-palad



daing
1) dŽaing n. dried fish
2) daŽing n. complaint · dumaŽing (-um-) v. to moan, to complain. Dumaing siya sa sakit ng sugat. He moaned due to the pain caused by the wound. magdaŽing, idaŽing (mag-:i-) v. to express one's suffering, lamentation or distress. Idinaing niya ang sama ng loob niya. He lamented over his hurt feelings.







Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved