Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for honor:

honor
honor n. 1 restpectful regard or es- teem: dangal, karangalan 2 dignity: dignidad, karangalan 3 reputation, good name: puri, kapurihan 4 respect: paggalang · v. 1 to respect: gumalang, igalang 2 to bestow marks of honor upon: magparangal, parangalan 3 to exalt, to think very highly of: magbunyi, ipagbunyi 4 to revere and worship: sumamba, sambahinRelated:

exalt
exalt v. 1 to make high in rank, honor, power, character or quality: magpataas, pataasin, itaas, ilagay sa isang mataas na kalagayan 2 to praise, to honor: magpuri, purihin, dumakila, dakilain, magtampok, itampok, parangalanworship
worship n. great honor and respect: pagsamba · v. 1 to pay great honor and respect to: sumamba, sambahin 2 to consider extremely precious, to hold very dear: mahalin nang labis, pakamahalinhonor
honor n. 1 restpectful regard or es- teem: dangal, karangalan 2 dignity: dignidad, karangalan 3 reputation, good name: puri, kapurihan 4 respect: paggalang · v. 1 to respect: gumalang, igalang 2 to bestow marks of honor upon: magparangal, parangalan 3 to exalt, to think very highly of: magbunyi, ipagbunyi 4 to revere and worship: sumamba, sambahinrespect
respect n. 1 honor, esteem: galang, paggalang, pitagan, pagpipitagan, pamimitagan, pakundangan, pagpa- pakundangan 2 care, consideration: alang-alang, pag-aalang-alang · v. 1 to feel or show honor or esteem for: gumalang, igalang, mag- pitagan, respetuhin, rumespeto 2 to care for, to show consideration for: gumalang, igalang, mag-alang-alang, magpahalaga, pahalagahandangal
dang´al n. honor, reputationhumor

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved