Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for ibig sabihin:

ibig
´ibig p v. want, like, wish, desire [syn. gust´o]. Ibig niyang kumain ng suha. He wants to eat the grapefruit. umibig, mang-ibig, ib´igin (-um-, mang-:-in) v. to want, to like, to de- sire, to wish, to love. Umibig si Nora kay Tirso. Nora loves Tirso. manging´ibig n. beau, suitorRelated:

say
say v. 1 to utter: magsabi, sabihin, magwika, wikain 2 to pronounce in words: bigkasin 3 to speak: magsalita, salitain 4 that is to say, that is, in other words: ang ibig sabihin, sa ibang pangungusap, alalaong baga 5 to say nothing of, without mentioning: huwag nang banggitin pa 6 they say, it is said: sinasabi nila · n. what one has said or has to say, testimony, word: salita, pangungusapmean
mean v. 1 to have as a purpose, have in mind: maghangad, hangarin, magnais, naisin, magtangka, tangkain, mag-isip, isipin, may balak 2 to intend: sadyain, kusain, tikisin 3 intend to say: gustong sabihin, ibig sabihin 4 to signify, denote: mangahulugan, ipakahu- lugan · adj. 1 low in social position or rank, humble: hamak, aba, mababa 2 of low quality or grade: mahina, mababa, mahinang uri, di-mahusay, di-magaling 3 selfish: masakim, makamkamibig
´ibig p v. want, like, wish, desire [syn. gust´o]. Ibig niyang kumain ng suha. He wants to eat the grapefruit. umibig, mang-ibig, ib´igin (-um-, mang-:-in) v. to want, to like, to de- sire, to wish, to love. Umibig si Nora kay Tirso. Nora loves Tirso. manging´ibig n. beau, suitorlovelorn
lovelorn adj. 1 pining for love: uhaw sa pag-ibig 2 broken-hearted: sawi sa pag-ibigtell
tell v. 1 to put in words, say: magsabi, sabihin 2 to inform, tell to: magpatalastas, ipatalastas, pagpatalastasan, magpabatid, ipa- batid, sabihin, sabihan 3 to make known: magbigay-alam, ipagbigay- alam, ipaalam 4 to know, inform: malaman, mabatid 5 to order, command: mag-utos, iutos, utusan, mag-atas, iatas, atasan 6 to count, count one by one: magbilang, bumilang, bilangin 7 to tell a lie: magsinungaling, magsinungaling, pagsinungalingan, magbulaan, pagbulaanan 8 to tell the truth: magtapat, ipagtapat, pagtapatan, sabihin ang katotohanan 9 to tell a story: magkuwento, ikuwento, magbida, ibida 10 to tell on some- body: magsumbong, ipagsumbong, isumbongsapin sabon sipon spoon

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved