Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for kapangyarihan:

kapangyarihan
kapangyarŽihan n. power, authorityRelated:

ruling
ruling n. a decision of a judge or court: disisyon, pasiya, kapasiyahan, hatol · adj. controlling, chief: pinakapuno, namumuno, may kapangyarihan, nasa kapangyarihan, nakapangyayarimight
might n. 1 force, strength: lakas 2 power: kapangyarihan 3 pt. of "may", possible, probable: maaari, puwede, baka sakalijurisdiction
jurisdiction n. 1 power, author- ity: kapangyarihan, autoridad 2 territory over which jurisdiction ex- tends: sakop, nasasakupan, saklaw, nasasaklawthumb
thumb n. the short, thick finger: hinlalaki · v. 1 to soil or wear by handling with thumbs: dumihan ng mga daliri 2 under the thumb of, under the power or influence of: nasa ilalim ng kapangyarihanrein
rein n. 1 a long narrow strap or line fastened to a bridle, by which to guide and control an animal: renda 2 a means of control and direction: kapangyarihan, pamamahala · v. to guide and control: rumenda, rendahanManila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved