Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for madaya:

No match found!Related:

honest
honest adj. 1 fair and upright, just: tapat, matapat 2 not lying or cheat- ing: di-manloloko, di-madaya 3 gen- uine: tunaytreacherous
treacherous adj. 1 not to be trusted, not faithful: taksil, lilo, sukab, hindi tapat, traidor 2 deceiving, not reliable, having a false appearance of strength, security, etc.: mandaraya madaya, mapandaya, manlilinlang, mapan- linlangslippery
slippery adj. 1 causing slipping: madulas, nakakadulas 2 slipping away easily: madulas 3 not to be depended on, tricky: madaya, mapaglalang, mabilis, tusofalse
false adj. 1 not correct, wrong: mali, sala, hindi tama 2 not true: hindi totoo, walang katotohanan 3 lying: sinungaling, bulaan, madaya 4 disloyal, deceitful: taksil, lilo 5 not real, artifical: hindi tunay, artip- isyal 6 counterfeit: huwad n. used in order to deceive: pandaya, pan- linlang v. to be false: mandaya, manloko, magsinungalingtrick
trick n. 1 something done to de- ceive or cheat: daya, pagdaya, pagdaraya, lalang, paglalalang, linlang, paglinlang, lansi, paglansi, pakana 2 a clever act, feat of skill: katakatakang (kahanga- hangang) gawa 3 slight of hand feat: salamangka, bilis ng kamay 4 the best way or a secret way of doing something: pinakamahusay na paraan, lihim na paraan 5 a piece of mischief: kapilyuhan v. to deceive, cheat: magdaya, dumaya, dayain, madaya, paglalangan, manlinlang, luminlang, malinlang, linlangin, manlansi, lumansi, malansi, lansihinDid you mean?   made mata moda medya

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved