Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for magsawa:

No match found!Related:

tire
tire v. 1 to make weary: mag- papagod, makapagod, pumagod, pagurin, magpahapo, makahapo, humapo, hapuin, magpahina, makahina, papanghinain 2 to become weary: mapagod, mahapo, manghina 3 to lose interest: magsawa, sumawa, sawaan, mawalan ng gana n. a round, usually rubber covering for a wheel: gulongsate
sate v. 1 to satisfy fully (any appetite or desire): magbigay- kasiyahan, bigyang-kasiyahan, bumundat, bundatin, busugin nang husto 2 to supply with so much as to disgust or weary: magpasawa, papagsawain 3 to become fully satisfied so as to be disgusted or weary of: magsawa, sumawasatiate
satiate v. 1 to feed or satisfy fully: magbusog (busugin) nang husto, magbundat, magpakabundat, bun- datin, magpasasa, magpakasasa, pagpasasain 2 to supply with too much: magpasawa, papagsawain, suyain, magbigay (bigyan) nang masyadong marami 3 to become fully satisfied so as to be disgusted or weary of: magsawa, sumawaDid you mean?  

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved