Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for mend:

mend
mend v. 1 to repair: magkumpuni, kumpunihin, mag-ayos, ayusin 2 to mend by sewing: magsulsi, sulsihan 3 to mend a fishing net: maghayuma, hayumahin 4 to mend a roof, dress, etc., by patching: magtagpi, tagpian · n. 1 a spot that has been mended by patching: tagpi, pinagtagpian 2 on the mend, getting better: bumubuti na, pabuti na, pagaling naRelated:

mend
mend v. 1 to repair: magkumpuni, kumpunihin, mag-ayos, ayusin 2 to mend by sewing: magsulsi, sulsihan 3 to mend a fishing net: maghayuma, hayumahin 4 to mend a roof, dress, etc., by patching: magtagpi, tagpian · n. 1 a spot that has been mended by patching: tagpi, pinagtagpian 2 on the mend, getting better: bumubuti na, pabuti na, pagaling nasulsi
suls´i ­ magsulsi (mag-) v. to mend clothes. Nagsulsi kami ng mga sirang damit kahapon. We mended the torn dresses yesterday. manulsi, sulsih´an (mang-:-an) v. to mend. Sulsihan mo ang medyas ko. Mend my socks.patch
patch n. 1 a piece put on the mend a hole or a tear: tagpi 2 a piece of cloth, etc., put over a wound or a sore: tapal, patse 3 a pad over a hurt eye to protect it: tapal 4 a small uneven spot: batik, mantsa, balat 5 a piece of ground: kapirasong lupa · v. 1 to put a patch on, mend: magtagpi, tagpian 2 to patch up means (a) to put an end to, settle: mag-ayos, ayusin, iayos, magkasundo, pagkasunduin (b) to make right hastily or for a time: magsaayos (isaayos) na madali o pansamantalakumpuni
kumpun´i Sp magkumpuni, kumumpuni, kumpunih´in (mag- :-um-:-in) v. to repair, to alter (as in clothes), to mend. Nagkukumpune siya ng sirang kasangkappan. He fixes broken appliances.mundo mando month munti

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved