Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for nasa:

nasa
1) nŽasa part. particle marking nouns indicating position or location of something
2) nŽasa' n. wish, want, desire [syn. nŽais]Related:

on
on prep. 1 above and supported by: sa, sa ibabaw 2 touching so as to cover or be around: Commonly ex- pressed by "sa." 3 resting on: nasa 4 close to, located: malapit sa, nasa 5 at the past or previous time of: nang, noong 6 at the future time of: sa 7 for the purpose of: dahil sa 8 against or upon: nasa 9 among: kabilang sa, nasa 10 concerning, in relation to, in connection with: tungkol sa, hinggil sa · adv. in the direction of, toward: papunta sa, patungo sa · adj. 1 tak- ing place: mayroon na, nagsisimula na 2 and so on, and more of the same: at iba pang gaya (kagaya) nito 3 on and on, without stopping: nang walang tigilwheel
wheel n. round frame that turns on its center: gulong, ruweda · v. 1 to turn: umikot, iikot, paikutin 2 at the wheel means (a) at the steering wheel, driving: nasa manibela, nagmamaneho, nasa pagmamaneho, umuugit (b) in control, governing, managing: nasa kapangyarihan, namamahalaopposite
opposite adj. 1 face to face: katapat, magkatapat, nasa tapat, kaharap, magkaharap, nasa harap, kabila, nasa kabila 2 just contrary: kasalungat, magkasalungat, kaba- liktaran 3 antagonistic: kalaban 4 placed or located just on the other side, e.g. of a street, river, etc.: sa ibayo · n. the reverse: kabaligtaranunclean
unclean adj. 1 not clean, dirty: marumi, marungis 2 not pure morally, evil: masama, mahalay, masagwa, malaswa under prep. below, beneath: sa ilalim ng, nasa ilalim · adv. less than, mababa pa sa, wala pa sa, hindi pa umaabot sa, kulang pa sa · adj. 1 lower: pang-ilalim, mas (higit na) mababa 2 under the house: sa silong 3 under ones protection: sa pagkakandili ni (ng) 4 under oath: nanumpa, pinanumpaan 5 under question: nasa pagsisiyasat, sinisiyasat pa 6 under trial: si- nusubok pa, nasa pagsubok pa 7 under the terms of, in accordance: alinsunod, batay 8 during the rule or time of: sa panahon ni (ng), sa ilalim ni (ng) 9 represented by: sa ilalim ng 10 under the shelter of a tree: nayuyungyungan, nalililiman, nasa ilalimin
in prep. 1 sa 2 is in: nasa 3 inside: nasa loob, sa loob ng in as much as conj. 1 in so far as: yamang, yayamang, gayon din lamang 2 because: dahil sa, sapagkatnaka nakaw naku nais

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved