Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for patawad:

patawad
pat´awad n. forgiveness · pataw´adin (-in) v. to forgive (some- one, something)Related:

forgiveness
forgiveness n. act of forgiving, pardon: patawad, pagpapatawad, kapatawaran, paumanhin, pagpapau- manhinexcuse
excuse n. 1 a reason that is given: dahilan, katwiran 2 apology: paumanhin, patawad v. 1 to per- mit: magpahintulot, pahintulutan, pumayag, payagan 2 to make excuses which are not genuine: magdahilanindulgence
indulgence n. 1 showing too much kindness: pagpapalayaw, labis na pagbibigay 2 in the Roman Catholic Church, remission of the punishment still due to sin after the guilt has been forgiven: indulhensiya, pagpa- patawad sa parusang dapat kamtan (danasin) pagkatapos mapatawad na ang kasalanan 3 an exces- sive indulging of ones pleasure: pagpapakalabis, pagpapakasawa, pagpapakalayaw 4 favor, privilege: kagandahang-loob, pribilehiyopatid

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved