Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for regalo:

regalo
regŽalo n. gift, present · magregalo (mag-) v. to give gift. Nagreregalo siya sa kanyang nobya tuwing Pasko. He gives gift to his sweetheart every Christmas.Related:

gift
gift n. 1 something given, a present: regalo, alaala, handog 2 natural tal- ent, special ability: likas na talino, katutubong kakayahan, pambihirang talino 3 donation: kaloob, bigay, donasyon 4 benefaction: biyayadaan
1) daŽan num. a unit of hundred
2) daŽan n. road, street, way [syn. kŽalye] · dumaan (-um-) v. to pass by. Dumaan ka sa bahay nila. :Drop in (for a short visit) at their house. magdaan, idaan (mag-:i-) v. to drop something by. Idaan mo sa kanila ang regalo. Go over to their house and deliver my gift.para
1) pŽara adv. like that of, in the manner of
2) pŽara conj. so that, in order to · prep. for, to, till. Menos singko para alas tres. Five minutes before three o'clock.
3) pŽara part. non-focus benefactive phrase marker. Para sa iyo ang regalo. The gift is for you. pŽara mkr. for, with sa benefactive noun phrase marker, with kay/kina used before proper nouns (names) 4) pŽara! Sp intj. stop! · parŽahin (-in) v. to stop (a vehicle). Parahin mo ang bus. Stop the bus. ipara (i-) v. to cause a vehicle to stop. Ipara mo ang kotse. (You) stop the car.present
1) present v. 1 to give: mag- bigay, ibigay, bigyan 2 to make known or introduce one person to another: magpakilala, ipakilala 3 to introduce as a resolution: magharap ng mungkahi, iharap ang mungkahi, magmungkahi, imungkahi 4 to offer, to set forth in words: maglahad, ilahad, magbigay, ibigay, magpahayag, ipahayag 5 to bring (a play) before the public: magtanghal, itanghal, magpalabas, palabasin, ilabas 6 to hand in, send in: magharap, iharap 7 to present with, to give to: maghandog, handugan, ihandog, magregalo, re- galuhan, iregalo, mag-alay, alayan, ialay
2) present n. 1 a gift, something given: handog, regalo, alaala, alay, bigay 2 now, the time being: ngayon, kasalukuyan 3 present tense (in grammar.): panahong kasalukuyan (pangkasalukuyan) · adj. 1 at hand, not absent: narito, naririto, nariyan, naririyan, naroon, naroroon, dumalo, humarap 2 current, occurring now, at this time: kasalukuyan, ngayonManila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved