Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for sentido:

sentido
sent´ido Sp n. sense (of an expres- sion) [var. sint´ido]Related:

temple
temple n. 1 a building used for the service or worship of a god or gods: templo 2 church: simbahan, sambahan, bahay-dalanginan 3 the flattened part on either side of the forehead: pilipisan, sentidocommon sense
common sense n. good sense in ev- eryday affairs: sentido komun, likas na pagkukuro-kuro, isipsensible
sensible adj. 1 having good sense, showing good judgment, wise: makatwiran, may katwiran, may sentido komun, marunong, matalino, matino 2 aware, con- scious: alam, nalalaman, nadarama, batid, nababatid 3 that can be no- ticed: mapapansin, kapansin-pansin, nakikita, halatain, kapuna-punareason
reason v. 1 to think things out: magpasiya, makapagpasiya, man- gatwiran, pangatwiranan 2 to argue: mangatwiran, pangatwiranan · n. 1 a cause: dahilan, sanhi 2 motive: layon, layunin, hangad, hangarin 3 explanation: paliwanag, katwiran 4 the power to think, the mind: isip, pag-iisip, kaisipan, bait 5 right thinking, common sense: katwiran, matwid, sentido komun 6 by reason of, on account of or because of: dahil sa 7 in reason, within reasonable and sensible limits: nasa matwid, may katwiransense
sense n. 1 the faculty of sensation: (no single specific term although Balagtas in his "Florante at Laura" used "karamdaman," e.g., "limang karamdaman" - five senses. Not used now in this way). 2 sense of sight: paningin 3 sense of smell: pangamoy 4 sense of taste: panlasa 5 sense of hearing: pandinig 6 sense of touch: pandamdam 7 feeling: pakiramdam, damdamin 8 understanding: pangunawa 9 appreciation: pagpapahalaga 10 a clear or sound state of mind: bait 11 judgment, intelligence: talino, katalinuhan, isip, bait 12 common sense: sentido komun 13 meaning: kahulugan, diwa · v. 1 to feel, understand: dumama, madama, damahin, maramdaman, umunawa, maunawaan, unawain 2 to make sense, to be understand- able, to be reasonable: maunawaan, makatwiran 3 in a sense, in some respects or to some degree: sa ibang bagay, sa isang dakosintido sanidad sandata sundot

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved