Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for singil:

singil
sing´il n. price quoted, charge, collection of payment of debt · sumingil, singil´in (-um-:-in) v. to collect payment for accounts. Siningil niya ang mga may utang sa kaniya. He collected the debts of all those who owed him.Related:

singil
sing´il n. price quoted, charge, collection of payment of debt · sumingil, singil´in (-um-:-in) v. to collect payment for accounts. Siningil niya ang mga may utang sa kaniya. He collected the debts of all those who owed him.charge
charge v. 1 to ask as a price, put a price on: sumingil, singilin, maghalaga, halagahan, mag- pabayad, papagbayarin 2 to put down as a bet: ilista, 3 to attack: sumalakay, salakayin, lumusob, lusubin, umatake, atakihin, du- maluhong, daluhungin 4 to order: mag-utos, utusan, iutos 5 to charge in court: magsakdal, isakdal, magh- abla, ihabla 6 to accuse someone of: magbintang, pagbintangan, mag- paratang, paratangan 7 to have, or be in charge of: mamahala, pama- halaan, mangalaga, pangalagaan, mag-alaga, alagaan · n. 1 a price: halaga, singil, bayad 2 a duty or task: tungkulin 3 a criminal charge: sakdal, habla 4 command: utos 5 custody, care: bahala, alaga, pag-aalaga 6 a responsibility: pananagutan, sagutin 7 an attack: salakay, pagsalakay, lusob, paglusob, daluhong, pagdaluhongsinghal sangla

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved