Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for takot:

takot
t´akot n. fear, fright · nakakatakot (nakaka-) adj. fright- ening, formidable matakot (ma-) v. to be frightened, scared or afraid. Natakot siya sa nakita niya. He was afraid of what he saw. mantakot, tak´utin (mang-:-in) v. to frighten, to scare. Takutin natin si Vida mamayang gabi. Let's frighten Vida later this evening.Related:

intrepidity
intrepidity n. fearlessness, great courage: katapangan, kawalan ng takot, kawalang-takot, kabuuan ng loob, kawalang-gulatscare
scare v. 1 to frighten: tumakot, manakot, takutin 2 to be fright- ened: matakot · n. a fright: takot, pagkatakotintrepid
intrepid adj. 1 fearless: walang takot, buo ang loob, walang gulat, hindi (di, di-) nagugulat, matapang 2 very brave: na- pakatapangfear
fear n. a feeling which makes you turn away or run from something, fright: takot, pagkatakot, pangamba, sindak, pagkasindak · v. to be afraid: matakot, katakutan, ikatakot, mangamba, ipangamba, masindak, ikasindakfright
fright n. a sudden fear: biglang takot (pagkatakot), biglang sindak (pagkasindak), biglang gulat (pagkagulat)tiket takda tukod twist

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved