Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for trip:

trip
trip n. 1 a journey: paglalakbay, pasyal 2 a sea trip: paglalayag 3 a pleasure trip: pagliliwaliw, paglalakbay 4 a loss of footing, a stumble: pagkadupilas, pagkadulas, pagkapatid, pagkatisod, pagkatalisod, pagkatapilok 5 a light, quick step: hakbang na patiyad, lakad na (takbong) patiyad, hakbang na magaang at mabilis · v. 1 to stum- ble: matalisod, matisod, madupilas, madulas, mapatid, matapilok 2 to cause another to trip or stumble: pumatid, patirin, tumisod, tisurin 3 to take light, quick steps: tumakbo nang patiyad 4 to trip and sprain the foot: matapilokRelated:

trip
trip n. 1 a journey: paglalakbay, pasyal 2 a sea trip: paglalayag 3 a pleasure trip: pagliliwaliw, paglalakbay 4 a loss of footing, a stumble: pagkadupilas, pagkadulas, pagkapatid, pagkatisod, pagkatalisod, pagkatapilok 5 a light, quick step: hakbang na patiyad, lakad na (takbong) patiyad, hakbang na magaang at mabilis · v. 1 to stum- ble: matalisod, matisod, madupilas, madulas, mapatid, matapilok 2 to cause another to trip or stumble: pumatid, patirin, tumisod, tisurin 3 to take light, quick steps: tumakbo nang patiyad 4 to trip and sprain the foot: matapilokpatid
pat´id ­ magpatid, mangpatid, pat´irin (mag-, mang-:-in) v. to cut off. Pinatid niya ang lubid para pakawalan ang baboy. He cut off the rope to set free the pig. p´atid n. tripping another's foot · pat´irin (-in) v. to trip (someone). Huwag mo siyang patirin. Don't trip him.lakad
l´akad n. a person's destination when preparing to make a trip or when preparing to leave · lumakad (-um-) v. to walk, to leave on a trip, to set out for. Lumakad ka nang mabilis. Walk fast. maglak´ad (mag-) to walk (not ride in a vehicle), to walk frequently. Maglakad na lang tayo. Let's just walk. ilakad, lak´arin (i-,-in) to peddle, to take care of. Ilakad mo ang pagtaas ng katungkulan ko sa kaniya. Have him take care of my promotion. makalakad (maka-) to be able to walkbiyahe
biy´ahe n. trip, journeypasalubong
pasal´ubong n. a present (usually given by one arriving from a trip)tripe tropa trapo tribe

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved