Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "race"

race

  n.
  • 1. a running contest: takbuhan, patulinan, karera
  • 2. a run: takbo
  • 3. races, horse races: karera (ng mga kabayo)
  • 4. people having the same ancestry: lahi
  • 5. people having the same status: lipi
  • 6. a contest: labanan
  v.
  • 1. to run: tumakbo
  • 2. to run a race: magkarera, makipagkarera, magtakbuhan, makipagtakbuhan
  • 3. to make something run fast: magpatulin, patulinin, magpatakbo (patakbuhin) nang matulin
  • 4. to move fast: magtumulin
Improve your Filipino vocabulary