Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "title"

title

  n.
  • 1. the name of a book, poem, picture, song, etc: pamagat, titulo
  • 2. a name showing rank: titulo, ranggo
  • 3. legal right to the possession of: titulo, katibayan (karapatan) sa pag-aari (pagkamay-ari)
  • 4. right, claim: karapatan
  v.
  • to give name to, entitle, call: magpamagat, pamagatan, ipamagat, magtitulo, tituluhan, ititulo to prep. 1. in the direction of: sa
  • 2. as far as: hanggang sa, abot (sagad) sa
  • 3. on: sa
  • 4. about, concerning: tungkol, hinggil, ukol
  • 5. in accordance with: tama sa, alinsunod sa, sang-ayon sa, batay sa
  • 6. for the purpose of, for: upang, para
  • 7. "to" is also used to show action toward: sa
  • 8. to and from, first one way and then back again, back and forth: paroot parito, pabalik-balik
Improve your Filipino vocabulary